rechtsgebieden

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten zijn auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en octrooien. Verwant aan die rechten zijn rechten als portretrechten en rechten op domeinnamen.

Het zijn rechten op voortbrengselen van de geest. Niet het materiele ding is beschermd maar de “geestelijke” schepping die aan het ding ten grondslag ligt. Dus: niet de vaas wordt beschermd maar wel het ontwerp van de vaas. Niet het DVD schijfje wordt beschermd, maar de film die erop staat. “Intellectueel” wordt gebruikt tegenover stoffelijk. Iemand kan eigenaar zijn van de stoffelijke vaas zonder eigenaar te zijn van het ontwerp (de schepping) van de vaas. Iemand kan eigenaar zijn van een DVD schijfje zonder de intellectuele eigendomsrechten op de film zelf te bezitten.

Datzelfde geldt voor boeken, foto’s, software, modeontwerpen, industrieel design, meubels, TV formats en ontwerpen van gebouwen. Ook uitvindingen kunnen worden beschermd. Door deze als octrooi te laten registreren. De naam van een onderneming of instelling (de “handelsnaam”) is beschermd. Merken zijn beschermd als deze zijn geregistreerd.

Bescherming door een intellectueel eigendomsrecht houdt in dat de schepper anderen kan verbieden gebruik te maken van zijn schepping. Dit recht kan en wordt vaak overgedragen of in licentie gegeven. Dan kan degene die de rechten verkrijgt die rechten uitoefenen.

Wij weten alles van intellectuele eigendomsrechten. Hoe ze ontstaan, wie ze bezit (bijvoorbeeld de werkgever of de werknemer), hoe ze moeten worden overgedragen, hoe ze kunnen worden gehandhaafd, hoe ze verloren gaan, hoe ze kunnen worden beschermd in de digitale omgeving en hoe er over kan worden geprocedeerd.

Mediarecht

Mediarecht heeft betrekking op de openbare informatievoorziening en de wijze waarop de spelers daarin, waaronder journalisten, zenders, kranten, opiniebladen, hun functie uitoefenen. Zo reguleert het mediarecht onder meer de wijze waarop samenwerkingsvormen in het medialandschap plaats mogen vinden, de toekenning van zendtijd aan zenders, maar bijvoorbeeld ook de wijze waarop op radio, televisie en internet reclame mag worden gemaakt.

Privacy

Privacy is een niet meer te negeren fenomeen in het moderne bedrijfsleven. Het omgaan met klantendata en het verzamelen van gegevens van potentiële klanten voor direct marketing speelt een grote en steeds grotere rol. Ondernemingen willen zich onderscheiden juist door te weten wie hun klanten zijn en wat hen beweegt. Daarbij is in dit jonge rechtsgebied sprake van veel gehanteerde off- en online marketing praktijken die in strijd zijn met de geldende regelgeving. Dat gecombineerd met steeds assertievere toezichthouders maakt dat bij de meeste ondernemingen privacy de laatste jaren hoog op de agenda is komen te staan.

Daarnaast zorgen de sociale media voor een voortdurende stroom discussies en vragen over het gebruik van persoonlijke informatie binnen die social media. Veel bedrijven vragen zich bijvoorbeeld af of de persoonsgegevens die zij via een Facebookprofiel genereren mogen koppelen aan bestaande databanken buiten Facebook.

Wij geven antwoorden op dit soort complexe vragen.

Wij kennen de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Nederlandse Reclame Code in dit opzicht door en door. Wij volgen de snelle rechtsontwikkelingen op de voet. We zijn een van de juridische huisleveranciers van de DDMA, de brancheorganisatie op dit terrein en geven jaarlijks vele cursussen aan professionals en juristen over privacyrecht.

Audit Bescherming Persoonsgegevens

Versteeg Wigman Sprey advocaten biedt in samenwerking met Soll-IT Auditors een 'Audit Bescherming Persoonsgegevens' aan. Daarbij voeren de privacy-specialisten van Versteeg Wigman Sprey advocaten een risicoklasse-analyse uit waarbij een juridische analyse van de toepasselijke risicoklassen voor alle persoonsgegevens wordt gemaakt. De risicoklasse bepaalt het noodzakelijke beveiligingsniveau. Soll-IT controleert vervolgens of het noodzakelijke beveiligingsniveau wordt gehaald en doet zo nodig verdere aanbevelingen. 

Neem voor meer informatie contact op met Jos Swinkels: swinkels@vwsadvocaten.nl

Audit bescherming persoonsgegevens.pdf

Filmrecht

Wij kennen de ins en outs van het film maken en alle juridische facetten. We weten alles van internationale coproducties. Van het opzetten van CV’s waarmee investeerders onder fiscaal gunstige voorwaarden kapitaal verschaffen aan een film. We kennen alle contracten door en door. Al onze kennis over het ondernemingsrecht, intellectuele eigendomsrecht, contractenrecht en mediarecht, zetten we in om de film tot stand te laten komen.

We kennen iedereen in de filmsector en iedereen kent ons. We kennen de regels van de verschillende fondsen. Zowel nationaal als Europees.

We geven les op de instituten waar de nieuwe generaties filmmakers het vak leren.

We treden doortastend op. Ook tegen subsidiegevers. We staan vierkant achter onze klanten.

Contractenrecht

Samenwerkingen tussen mensen zijn vrijwel altijd complex. Het in een leesbaar en zo simpel mogelijk contract gieten van dat complexe gebeuren is de kern van ons werk. Dat doen we in samenwerkingstrajecten waar partijen nog jarenlang door een deur moeten maar ook in afscheidstrajecten. Bijvoorbeeld bij het verkopen van een onderneming. We onderhandelen scherp en zakelijk en altijd na een precieze inschatting van de positie van de cliënt. Realisme in het voortraject betaalt zich uit in een beter resultaat.

In de media en de creatieve industrie is de waardeketen vaak lang en complex. Wij overzien de hele keten en zorgen voor op elkaar afgestemde documenten. Zeker in een online omgeving zijn er vele partijen die bij de communicatie en exploitatie betrokken zijn. Wij maken een robuust juridisch kader.

We zorgen voor de contracten tussen talent en de omroep of producent. We kennen bij die onderhandelingen de markt, de prijzen en de percentages. De meeste partijen in de sector kennen ons goed en weten dat we realistisch en zakelijk opereren.

Wij procederen veel over stukgelopen samenwerkingen, tegenvallende overnames, inbreuken op contractueel overgedragen rechten van intellectuele eigendom. Bij discussies over contracten is strategie essentieel. Bij het opzeggen of ontbinden van overeenkomsten treden we heel precies op om verlies van positie en later van de procedure te voorkomen. Wij kennen alle stappen en mogelijkheden. We houden elkaar scherp door onze keuzes binnen kantoor telkens kritisch te laten toetsen door onze collega’s.

Online en social media

Digitaal is een uitdaging voor juristen. De wettelijke kaders kwamen meestal tot stand in een tijd dat er niets digitaals was. De nieuwe wettelijke kaders voor de digitale omgeving (e-commerce en m-commerce) zijn alweer achterhaald op het moment dat ze van kracht worden. Toch wordt er voortdurend gewerkt aan nieuwe en gedetailleerde regelgeving voor het digitale domein. Tegelijk doen rechters uitspraken waarin veel nieuwe vragen voor de eerste keer worden beantwoord. Op geen ander terrein vinden belangrijke ontwikkelingen in zo’n recordtempo plaats.

De impact van al deze ontwikkelingen zien we vooral in het intellectuele eigendomsrecht, het contractenrecht, e-commerce, en het privacy recht.

We adviseren over de ruimte om te ondernemen. Die ruimte zoeken we. Dat willen we. We geven aan wat een ondernemer kan en mag doen met persoonsgegevens en herhalen niet wat er allemaal niet kan. We zorgen ervoor dat de e-commerce regels worden geïmplementeerd waar nodig en niet waar niet nodig. We zijn betrokken bij M-commerce en kennen de do’s en don’ts.

We geven aan wat een uitgever kan en mag doen met content van anderen. We vertellen helder hoe een contract tot stand komt. Bij ons is digitaal ondernemen vooral oog hebben voor de onbeperkte wereldwijde mogelijkheden. Vaak krijgen we vragen over risico’s. De aansprakelijkheid voor content van derden is vanaf de eerste dag een heikel punt geweest. Inmiddels is daar veel duidelijkheid over geschapen en zijn dit soort vragen met meer zekerheid te beantwoorden.

We hebben licentiemodellen opgetuigd voor de digitale wereld. Een boeiend en niet altijd eenvoudig traject door de veelheid van partijen die in het domein hun toevertrouwde rechten verdedigen en hun inkomsten trachten te maximaliseren (ten koste van de andere spelers in het veld).

Nieuwe partijen roepen nieuwe vragen op. Het gaat dan om het blokkeren of stelen van profielen op facebook, het onder de naam van een ander twitteren. Ook kan het gaan om een post op een blog of in een social medium die eigenlijk reclame bevat maar waar dat niet wordt vermeld. Wij beantwoorden die vragen en treden op waar nodig.

Veel van de nieuwe aanbieders van diensten gebruiken persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat reclame aansluit bij de behoefte van de kijker. Dat profileren maakt reclame effectiever en dus kunnen de aanbieders er meer geld voor vragen. Gebruik van deze gegevens dient zorgvuldig te gebeuren. Wij zorgen daarvoor.

In het digitale domein is degelijkheid essentieel. Redelijk optreden doet de zaak aan kracht winnen. In het digitale juridische moeras zoekt ook de rechter vastigheid. Die vindt hij niet bij een zichzelf overschreeuwende fundamentalist. Wel bij een helder en redelijk argumenterende jurist die laat zien dat ook bij deze nieuwe diensten een juiste (voor onze cliënt juiste uiteraard) belangenafweging kan worden gemaakt.

Perspublicaties en uitingsvrijheid

Vrijheid van meningsuiting kent zijn grenzen. Dat is geen politieke uitspraak maar een puur juridische. Van oudsher kon niet iedereen altijd alles zeggen. Men heeft de ander nooit mogen beledigen.

Privacy speelt een grote rol. Hoe ver mag de pers duiken in het privéleven? Wanneer weegt de inbreuk op de privacy niet meer op tegen het belang van de pers om het publiek te informeren? Deze vragen beantwoorden we dagelijks.

De vraag of een perspublicatie grenzen overschrijdt beoordelen wij. Minstens zo belangrijk is de vraag of het verstandig is iets tegen de pers te ondernemen. Zelfs al is de berichtgeving apert onjuist. Vaak triggert optreden immers meer publiciteit.

Wij geven vooraf onze mening over een bepaalde publicatie. En daarna procederen we waar nodig om publicatie van een rectificatie (als die zin heeft) en schadevergoeding vergoed te krijgen.

Weinigen weten dat de vrijheid van meningsuiting in principe ook geldt voor reclame. Het is wel zo dat aan reclame veel strengere eisen worden gesteld dan aan andere publicaties: reclame mag zelfs niet misleiden. Daarnaast moet reclame onder bepaalde omstandigheden aan allerlei mededelingsvereisten voldoen.

Reclamerecht

We beoordelen vooraf of reclame over de schreef gaat en wel of niet misleidend is. In dat kader beoordelen we of de reclame volledig is en geen onjuistheden bevat. We beoordelen het gebruik van superlatieven (de grootste, de beste etc.). We beoordelen het gebruik van de naam van de concurrent in de reclame. We kijken of een bepaalde uiting wel reclame is. We kijken of de wijze van verspreiding conform de geldende regelgeving plaatsvindt. We beoordelen in dat verband ook de privacy aspecten. Verder beoordelen we sponsoring in televisieprogramma’s. We kennen de Europese bronnen  goed en gebruiken die waar nodig.

Ook procederen we over reclamerecht achteraf naar aanleiding van een klacht of claim van een consument of concurrent. Of we adviseren om over te gaan tot het indienen van een klacht of het starten van een kort geding procedure als een bedrijf of concurrent niet toegestane reclame maakt.

We zijn zeer goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en van de geldende regels. We onderhouden goede relaties met de Stichting Reclame Code die de reclameregels vaststelt. We hebben meegeschreven aan vrijwel alle thans geldende reclame codes.

We werken langdurig en intensief samen met de relevante brancheorganisaties, als DDMA en NUV.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een onmisbare pijler van onze dienstverlening. Een goed begrip van alle facetten van de relatie tussen werkgever en werknemer, en, in het verlengde, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen de statutair directeur en de vennootschap, is onmisbaar om goed te adviseren.

Wij zorgen voor goede arbeidscontracten met op maat gesneden non-concurrentiebedingen, opzegmogelijkheden en dergelijke. Dat doen we vaak in de media: voor talent, zender of producent.

We geven ook de opdrachtovereenkomst met de freelancer en de ZZP’er vorm en zorgen voor degelijke managementovereenkomsten. We besteden daarin aandacht aan alle intellectuele eigendomsaspecten.

En bij conflicten treden we helder en doortastend op. Door onze zakelijke en professionele opstelling lopen conflicten zelden uit de hand. Gebeurt dat toch, dan procederen we correct en zakelijk. Daarmee bereiken we meer dan we zouden doen door blind om ons heen te slaan. Voor de rechter is de zaak er immers een van de zeer velen: de rechter is niet onder de indruk van drama: wel van feiten en steekhoudende argumenten want die gebruikt hij bij zijn beslissing. 

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omvat het vennootschapsrecht (de regels rond B.V. en N.V.) en ook het recht van de VOF en de Maatschap.

Het regelen van de verhouding tussen aandeelhouders in een vennootschap. Het opzetten van een onderneming. Het vormgeven van een joint venture of van een investering. Het realiseren van een overname. Het zijn kwesties waar telkens het ondernemingsrecht een centrale rol speelt.

We hanteren beproefde en vaak geijkte modellen om samenwerkingen vorm te geven. Wij structureren samen met fiscale adviseurs investeringsvehikels en geven de complexe governance- en goederenrechtelijke structuur daar adequaat vorm.

We procederen regelmatig over conflicten tussen aandeelhouders en over niet betaalde nabetalingen na tegenvallende overnames.

Huurrecht

Verhuurders en huurders hebben te maken met veel wisselingen in de regelgeving en snel veranderende inzichten door een voortdurende stroom aan rechterlijke uitspraken. Wij zijn daarin als een vis in het water.

We kunnen u bijstaan bij onderhandelingen over en het opstellen van huurovereenkomsten.

We procederen vaak. Denk aan schorsingsprocedures, indeplaatsstellingsprocedures. Maar ook aan procedures over huurprijsaanpassingen. Of procedures wanneer een eigenaar het gehuurde nodig heeft voor zichzelf (eigen gebruik), of om te renoveren. We procederen over alle geschillen die bij de huur en verhuur van winkelruimte en woonruimte op kunnen treden. Voorbeelden daarvan zijn discussies rondom (niet tijdige of onjuiste) huuropzeggingen. En we doen iedere (huur)incasso. Ook de ingewikkeldste. 

Onze klanten zijn onder andere beleggingsmaatschappijen, ontwikkelaars, makelaars en particuliere verhuurders. En natuurlijk huurders van commercieel- en winkelvastgoed. 

Vastgoed

Stenen zijn dynamisch. Ontwikkelaar, verhuurders en makelaars weten dat. Van de rollercoaster van de ontwikkeltrajecten, tot de discussies met huurders of verhuurders (of met de buren). De harde stenen van het gebouwde (of te bouwen) verbergen een fijnmazig net van in elkaar grijpende regels. Het huurrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, burenrecht en het (bouw)contractenrecht bijvoorbeeld. De belangen zijn groot. Het werk gaat met bloed, zweet en tranen en soms moet het juridische gevecht gewoon gevoerd worden: om een vergunning, een vrijstelling, een oplevering, om de huur binnen te krijgen of om van een slechte verhuurder af te komen. Of omdat het droompand gebreken vertoont. Wij weten onze weg in de regels achter de stenen en helpen snel en realistisch.